Ogólne warunki sprzedaży

1. ZAMÓWIENIE – AKCEPTACJA

1.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży. inne warunki nie są wiążące chyba, że zostały zaakceptowane przez IGE Sp. z o.o. w formie pisemnej.

2. CENY

2.1 Ceny zostały skalkulowane zgodnie z wymaganymi ilościami. Ceny te nie mogąbyć zmienione bez wcześniejszej zgody IGE Sp. z o.o.

2.2 Ceny na fakturze są:
– zgodne z ważnym cennikiem w dniu dostawy,
– zgodne z cenami ustalonymi przez obie strony.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

3.1 Wszystkie obliczenia, dokumenty oraz narzędzia wykonane lub przystosowane przez IGE Sp. z o.o. pozostają jej własnością i nie mogą być przekazywane, kopiowane czy stosowane bez wcześniejszej pisemnej zgody IGE Sp. z o.o.

4. PRODUKCJA – TOLERANCJE:

4.1 Tolerancje wymiarów i wagi są zgodne z wymaganiami dotyczącymi odpowiedniej produkcji. IGE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich zmian, wynikających z wymogów produkcji, w swoich katalogach, oraz innych informacjach technicznych.

5. TERMINY DOSTAWY:

5.1 Biorąc pod uwagę wymagania produkcyjne, terminy dostaw podane w ofercie są terminami minimalnymi podanymi jedynie w celach orientacyjnych. Wiążącym terminem dostawy jest termin podany na potwierdzeniu zamówienia.

5.2 W żadnym przypadku niedotrzymanie podanych terminów dostawy nie upoważnia Klienta do anulowania zamówienia, zastosowania innych warunków płatności niż te które zostały uzgodnione, czy zatrzymania części lub całości płatności. Jakakolwiek kompensata kosztów, w tym kosztów ewentualnych kar jest zabroniona, bez pisemnej zgody IGE Sp. z o.o.

5.3 IGE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostaw w następujących przypadkach:
– opóźnionych płatności za poprzednie zrealizowane dostawy,
– braku wystarczających informacji niezbędnych do zrealizowania dostawy np. adresu dostawy,
– w przypadkach siły wyższej lub innych poważnych zdarzeń mogących być zaliczanych do sił wyższych, takich jak strajk, epidemia, wojna, pożar, powódź, wypadki związane z maszynami, inne zdarzenia mogące wpłynąć na produkcję, transport, brak surowców, oraz inne przypadki mogące spowodować zatrzymanie produkcji w fabrykach IGE Sp. z o.o. lub u innych dostawców.

5.4 Zamówione produkty w momencie opuszczenia fabryki, lub magazynu IGE Sp. z o.o. przejęte przez transport zgodnie z listem przewozowym, stają się własnością Kupującego.

6. ODBIÓR TOWARU:

6.1 Odbiór towaru ma miejsce w momencie jego załadunku. Na czas transportu, zarówno w przypadku transportu samochodowego jak i kolejowego, odpowiedzialność za towar przejmuje przewoźnik.

6.2 W przypadku odbioru towaru przez przedstawicieli Klienta należy z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie IGE Sp. z o.o., tak by spedycja mogła przedsięwziąć odpowiednie działania. W przypadku gdy przedstawiciele Klienta nie przybędą w przewidzianym i uzgodnionym terminie załadunek odbędzie się pomimo ich nieobecności

7. OPAKOWANIE:

7.1 Opakowanie towaru jest dobrane w taki sposób by spełniało wymagania transportowe, firm ubezpieczeniowych, a także ewentualne specjalne wymagania Klientów. Opakowania fakturowane klientom nie podlegają zwrotowi. Opakowania towarów są dobrane w taki sposób aby w pełni zabezpieczyć przewożony towar

8. TRANSPORT:

8.1 Z powodu konieczności dostosowywania transportu do dostarczanego towaru, co wynika z jego specyfiki, a także specjalnej organizacji przewozu, IGE Sp. z o.o. dostarcza towar na bazie CPT zgodnie z Incoterms 2000.

8.2 W przypadku organizowania transportu przez Klienta, na nim spoczywa obowiązek dobrania odpowiedniego rodzaju transportu. Klient zobowiązany jest także do poinformowania IGE Sp. z o.o. o odbiorze towaru minimum 48 godzin przed spodziewanym odbiorem towaru. W innym przypadku IGE Sp. z o.o. nie gwarantuje możliwości odbioru towaru.

8.3 W przypadku zagubienia lub uszkodzenia towaru w trakcie transportu wszelkie roszczenia powinny być zgłaszane do przewoźnika. Dlatego, konieczne jest dokładne sprawdzenie zgodności towaru z listem przewozowym, a także ze złożonym zamówieniem w momencie jego odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) poinformować o tym fakcie firmę transportową oraz IGE Sp. z o.o.

9. PŁATNOŚCI:

9.1 Jeśli strony nie uzgodniły inaczej faktury muszą być zapłacone w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

9.2 Płatność za faktury należy dokonać przelewem na konto IGE Sp. z o.o. wskazane na fakturze.
W przypadku opóźnień płatności w stosunku do terminów podanych w pkt 9.1 IGE Sp. z o.o. ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienia płatności.

9.3 Wszelkie reklamacje dotyczące faktur zgłoszone później niż 1 miesiąc po dacie wystawienia faktury nie będą honorowane. Oznacza to, że Odbiorca akceptuje wszystkie warunki jakie zostały umieszczone na fakturze.

9.4 W przypadku nie dokonania płatności za fakturę w wyznaczonym na fakturze terminie, wszystkie pozostałe płatności za faktury nawet jeśli nie został przekroczony ich termin płatności stają się natychmiastowo wymagalne. Ponadto, wszelkie kolejne planowe dostawy towarów zostają natychmiastowo wstrzymane.

9.5 W razie znaczących zmian w sytuacji prawnej lub finansowej Odbiorcy mogących mieć wpływ na dokonywanie płatności, IGE Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo, nawet w momencie zrealizowania częściowego zamówienia, do wstrzymania dostaw oraz do uruchomienia gwarancji płatności.

9.6 Żadna reklamacja zgłaszana przez Odbiorcę nie powoduje zmian lub wstrzymania płatności faktur, nie upoważnia również Klienta do dokonywania jakichkolwiek kompensat płatności. Ponadto, w przypadku gdy składane zamówienia przekraczają według naszej wiedzy, możliwości Odbiorcy zastrzegamy sobie prawo przyjęcia zamówienia do realizacji pod warunkiem spełnienia specjalnych warunków płatności.

10. GWARANCJE:

10.1 IGE Sp. z o.o. gwarantuje, że wszelkie wady ukryte, które normalnie powinny być ujawnione podczas kontroli wewnętrznej, a nie były, są wadami które powinny być usunięte.

10.2 Jeśli Odbiorca stwierdzi, że produkty posiadają wady ukryte powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie IGE Sp. z o.o. W ciągu miesiąca, upoważniony przedstawiciel IGE Sp. z o.o. uda na się na miejsce w celu stwierdzenia rodzaju uszkodzenia. Jeżeli uszkodzenie jest wynikiem wady ukrytej, wspólnie z Odbiorcą zostanie podjęta decyzja o wymianie lub naprawie elementu. W takiej sytuacji IGE Sp. z o.o. poniesie koszty naprawy oraz koszty transportu związane z naprawą. W żadnym przypadku IGE Sp. z o.o. nie może być odpowiedzialny za ewentualne straty z tym związane, takie jak: strata materiałów, utrata Klienta, kary za opóźnienia itp.

10.3 Odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji dotyczących montażu i eksploatacji produktów IGE Sp. z o.o., które dostępne są w katalogach, a także wszelkich wskazówek technicznych. Ponadto Odbiorca powinien dokonywać montażu, a następnie eksploatacji zgodnie ze sztuką inżynierską oraz przepisami prawa budowlanego.

10.4 Dostarczane produkty są objęte gwarancją12 miesięcy licząc od daty dostawy.

11. PRAWO:

11.1 Wszelkie spory, wynikające z wykonania dostaw materiałów, nie mogące być rozstrzygnięte na drodze polubownej będą rozsądzone definitywnie i ostatecznie wg prawa polskiego przez Sąd Powszechny

Serdecznie zapraszamy do współpracy.