Ige sp. z o.o.


Idź do treści

Sprzedaż

1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.


3.
3.1.


4.
4.1.


5.
5.1.


5.2.5.3.


5.4

6.
6.1.

6.2.7.
7.1.


8.
8.1.


8.2.8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.


9.6.


9.7.10.
10.1.

10.2.


10.3.10.4.
11.
11.1.

ZAMÓWIENIE - AKCEPTACJA:
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży. inne warunki nie sąwiążące chyba, że zostały zaakceptowane przez IGE Sp. z o.o. w formie pisemnej.
CENY:
Ceny zostały skalkulowane zgodnie z wymaganymi ilościami. Ceny te nie mogąbyć zmienione bez wcześniejszej zgody IGE Sp. z o.o.
Ceny na fakturze s
ą:
- zgodne z wa
żnym cennikiem w dniu dostawy,
- zgodne z cenami ustalonymi przez obie strony.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Wszystkie obliczenia, dokumenty oraz narzędzia wykonane lub przystosowane przez IGE Sp. z o.o. pozostają jej własnością i nie mogąbyć przekazywane, kopiowane czy stosowane bez wcześniejszej pisemnej zgody IGE Sp. z o.o.
PRODUKCJA - TOLERANCJE:
Tolerancje wymiarów i wagi sązgodne z wymaganiami dotyczącymi odpowiedniej produkcji. IGE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich zmian, wynikających z wymogów produkcji, w swoich katalogach, oraz innych informacjach technicznych.
TERMINY DOSTAWY:
Biorąc pod uwagęwymagania produkcyjne, terminy dostaw podane w ofercie są terminami minimalnymi podanymi jedynie w celach orientacyjnych. Wiążącym terminem dostawy jest termin podany na potwierdzeniu zamówienia.
W
żadnym przypadku niedotrzymanie podanych terminów dostawy nie upoważnia Klienta do anulowania zamówienia, zastosowania innych warunków płatności niż te które zostały uzgodnione, czy zatrzymania części lub całości płatności. Jakakolwiek kompensata kosztów, w tym kosztów ewentualnych kar jest zabroniona, bez pisemnej zgody IGE Sp. z o.o.
IGE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do opó
źnienia dostaw w następujących przypadkach:
- opó
źnionych płatności za poprzednie zrealizowane dostawy,
- braku wystarczaj
ących informacji niezbędnych do zrealizowania dostawy np. adresu dostawy,
- w przypadkach si
ły wyższej lub innych poważnych zdarzeń mogących byćzaliczanych do siłwyższych, takich jak strajk, epidemia, wojna, pożar, powódź, wypadki związane z maszynami, inne zdarzenia mogące wpłynąćna produkcję, transport, brak surowców, oraz inne przypadki mogące spowodować zatrzymanie produkcji w fabrykach IGE Sp. z o.o. lub u innych dostawców.
Zamówione produkty w momencie opuszczenia fabryki, lub magazynu IGE Sp. z o.o. przej
ęte przez transport zgodnie z listem przewozowym, stają się własnością Kupującego.
ODBIÓR TOWARU:
Odbiór towaru ma miejsce w momencie jego załadunku. Na czas transportu, zarówno w przypadku transportu samochodowego jak i kolejowego, odpowiedzialność za towar przejmuje przewoźnik.
W przypadku odbioru towaru przez przedstawicieli Klienta nale
ży z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie IGE Sp. z o.o., tak by spedycja mogła przedsięwziąć odpowiednie działania. W przypadku gdy przedstawiciele Klienta nie przybędąw przewidzianym i uzgodnionym terminie załadunek odbędzie się pomimo ich nieobecności
OPAKOWANIE:
Opakowanie towaru jest dobrane w taki sposób by spełniało wymagania transportowe, firm ubezpieczeniowych, a także ewentualne specjalne wymagania Klientów. Opakowania fakturowane klientom nie podlegają zwrotowi. Opakowania towarów sądobrane w taki sposób aby w pełni zabezpieczyć przewożony towar
TRANSPORT:
Z powodu konieczności dostosowywania transportu do dostarczanego towaru, co wynika z jego specyfiki, a także specjalnej organizacji przewozu, IGE Sp. z o.o. dostarcza towar na bazie CPT zgodnie z Incoterms 2000.
W przypadku organizowania transportu przez Klienta, na nim spoczywa obowi
ązek dobrania odpowiedniego rodzaju transportu. Klient zobowiązany jest także do poinformowania IGE Sp. z o.o. o odbiorze towaru minimum 48 godzin przed spodziewanym odbiorem towaru. W innym przypadku IGE Sp. z o.o. nie gwarantuje możliwości odbioru towaru.
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia towaru w trakcie transportu wszelkie roszczenia powinny by
ćzgłaszane do przewoźnika. Dlatego, konieczne jest dokładne sprawdzenie zgodności towaru z listem przewozowym, a także ze złożonym zamówieniem w momencie jego odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy niezwłocznie (nie później niżw ciągu 3 dni) poinformowaćo tym fakcie firmę transportową oraz IGE Sp. z o.o.
PŁATNOŚCI:
Jeśli strony nie uzgodniły inaczej faktury muszą byćzapłacone w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
P
łatnośćza faktury należy dokonać przelewem na konto IGE Sp. z o.o. wskazane na fakturze.
W przypadku opó
źnień płatności w stosunku do terminów podanych w pkt 9.1 IGE Sp. z o.o. ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienia płatności.
Wszelkie reklamacje dotycz
ące faktur zgłoszone później niż 1 miesiąc po dacie wystawienia faktury nie będą honorowane. Oznacza to, że Odbiorca akceptuje wszystkie warunki jakie zostały umieszczone na fakturze.
W przypadku nie dokonania p
łatności za fakturęw wyznaczonym na fakturze terminie, wszystkie pozostałe płatności za faktury nawet jeśli nie został przekroczony ich termin płatności stają się natychmiastowo wymagalne. Ponadto, wszelkie kolejne planowe dostawy towarów zostają natychmiastowo wstrzymane.
W razie znacz
ących zmian w sytuacji prawnej lub finansowej Odbiorcy mogących mieć wpływ na dokonywanie płatności, IGE Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo, nawet w momencie zrealizowania częściowego zamówienia, do wstrzymania dostaw oraz do uruchomienia gwarancji płatności.
Żadna reklamacja zgłaszana przez Odbiorcęnie powoduje zmian lub wstrzymania płatności faktur, nie upoważnia również Klienta do dokonywania jakichkolwiek kompensat płatności. Ponadto, w przypadku gdy składane zamówienia przekraczają według naszej wiedzy, możliwości Odbiorcy zastrzegamy sobie prawo przyjęcia zamówienia do realizacji pod warunkiem spełnienia specjalnych warunków płatności.
GWARANCJE:
IGE Sp. z o.o. gwarantuje, że wszelkie wady ukryte, które normalnie powinny byćujawnione podczas kontroli wewnętrznej, a nie były, sąwadami które powinny byćusunięte.
Je
śli Odbiorca stwierdzi, że produkty posiadająwady ukryte powinien niezwłocznie poinformowaćo tym fakcie IGE Sp. z o.o. W ciągu miesiąca, upoważniony przedstawiciel IGE Sp. z o.o. uda na sięna miejsce w celu stwierdzenia rodzaju uszkodzenia. Jeżeli uszkodzenie jest wynikiem wady ukrytej, wspólnie z Odbiorcązostanie podjęta decyzja o wymianie lub naprawie elementu. W takiej sytuacji IGE Sp. z o.o. poniesie koszty naprawy oraz koszty transportu związane z naprawąW żadnym przypadku IGE Sp. z o.o. nie może byćodpowiedzialny za ewentualne straty z tym związane, takie jak: strata materiałów, utrata Klienta, kary za opóźnienia itp.
Odbiorca jest zobowi
ązany do przestrzegania instrukcji dotyczących montażu i eksploatacji produktów IGE Sp. z o.o., które dostępne sąw katalogach, a także wszelkich wskazówek technicznych. Ponadto Odbiorca powinien dokonywaćmontażu, a następnie eksploatacji zgodnie ze sztukąinżynierską oraz przepisami prawa budowlanego.
Dostarczane produkty s
ąobjęte gwarancją12 miesięcy licząc od daty dostawy.
PRAWO:
Wszelkie spory, wynikające z wykonania dostaw materiałów, nie mogące byćrozstrzygnięte na drodze polubownej będąrozsądzone definitywnie i ostatecznie wg prawa polskiego przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby IGE Sp. z o.o. Obie strony zobowiązująsiędo wykonania orzeczenia sądu.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

IGE Sp. z o.o. | Opaski | Nasuwki | Nasady | Złącza - Łączniki | Zawory | Inne wyroby | Urządzenia | Katalog | Custom made | Galeria | Sprzedaż | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego